FenixTRAVEL, s.r.o. cestovná agentúra; ubytovanie - Chorvátsko

Všeobecne záväzné podmienky
verzia pre tlač

FenixTRAVEL- Všeobecne záväzné podmienky

Poradenské centrum: 0903 216 472 (Po-Pia 9.00-17.00)
Úvod - Informácie - Všeobecne záväzné podmienky

www.fenixtravel.sk - Všeobecne záväzné podmienky

Tieto Všeobecne záväzné podmienky riešia vzťahy medzi majiteľom (prevádzkovateľom) objektu či apartmánu v Chorvátsku alebo v Čiernej Hore (ďalej len "majiteľ objektu") ako poskytovateľom ubytovania a objednávateľom. Všeobecne záväzné podmienky sú platné pre všetky ubytovania propagované na portáli www.fenixtravel.sk. Zmluvný vzťah vzniká medzi objednávateľom a majiteľom objektu.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1
Cestovná agentúra FenixTRAVEL s.r.o. (ďalej len "FenixTRAVEL") je na základe živnostenského listu oprávnená poskytovať služby cestovnej agentúry (ŽL vydal Obvodný úrad v Bratislave, číslo živnostenského registra: 110-153809).
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 36917/B.
1.2
FenixTRAVEL prevádzkuje portál www.fenixtravel.sk a poskytuje svoje služby na základe zmlúv uzavretých s majiteľmi objektov a z nich vyplývajúcich pokynov majiteľov objektov.
1.3
FenixTRAVEL záujemcom o ubytovanie poskytuje predovšetkým
a) informácie a odborné poradenstvo (najmä o podmienkach a možnostiach ubytovania vrátane informácií o voľných kapacitách, ďalej informácie o jednotlivých oblastiach a informácie o doprave na miesto ubytovania)
b) súčinnosť pri úhrade rezervačného poplatku za rezerváciu ich ubytovania.
1.4
FenixTRAVEL majiteľom objektov v Chorvátsku a Čiernej Hore poskytuje predovšetkým
a) priestor na propagáciu ich ubytovacích kapacít na portáli www.fenixtravel.sk
b) súčinnosť pri spracovaní a odosielaní Potvrdení rezervácii ubytovania a Ubytovacích dokladov pre objednávateľov, ktorým sa rezervovalo ubytovanie
1.5 Vymedzenie pojmov
"www.fenixtravel.sk" - portál, internetové stránky prevádzkované FenixTRAVELom a uverejnené na adrese http://www.fenixtravel.sk
"objednávateľ" - odosielateľ Žiadosti o rezerváciu ubytovania menovite uvedený na tejto žiadosti; tento odosielateľ zastupuje všetky ďalšie osoby, ktoré nie sú menovite uvedené v Žiadosti o rezerváciu a pre ktoré na základe tejto žiadosti objednávateľ rezervuje ubytovanie.
"majiteľ objektu" - poskytovateľ ubytovania; majiteľ alebo prevádzkovateľ objektu v Chorvátsku alebo v Čiernej Hore
"Žiadosť o rezerváciu" - riadne vyplnený, objednávateľom odoslaný a doručený rezervačný formulár - Žiadosť o rezerváciu ubytovania
"doručenie" - odoslanie a doručenie akejkoľvek písomnosti poštou, faxom alebo e-mailom
"Rezervačný systém" - spoločný medzinárodný internetový ON-LINE systém zaznamenávania jednotlivých rezervácii ubytovania
1.6
Súčasťou vzťahu medzi majiteľom objektu a objednávateľom sú všetky písomné doklady doručené objednávateľovi a to najmä Potvrdenie rezervácie ubytovania, Ubytovací doklad a písomné pokyny - podrobné informácie o ubytovaní.
1.7
Odoslaním Žiadosti o rezerváciu ubytovania objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto Podmienok a bezvýhradne s nimi súhlasí.
1.8
V prípade záujmu môže FenixTRAVEL na základe Zmluvy o obchodnom zastúpení s Generali Slovensko a.s. zariadiť pre objednávateľa individuálne cestovné poistenie vrátane poistenia storna ubytovania.
1.9
Zo zliav, poskytovaných majiteľom objektu, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti v dobe odoslania Žiadosti o rezerváciu ubytovania. Ak nie sú nárokovateľné zľavy zohľadnené v Potvrdení rezervácie ubytovania objednávateľ si tieto zľavy musí uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu čerpania služieb.

2. POSTUP PRI REZERVÁCII POBYTU

2.1 Žiadosť o rezerváciu ubytovania
Objednávateľ vyplní a e-mailom odošle Žiadosť o rezerváciu ubytovania uverejnenú na www.fenixtravel.sk. Nesprávne či neúplne vyplnený formulár môže byť považovaný za nedoručený.
2.2 Rezervácia ubytovania
Majiteľ objektu Žiadosť o rezerváciu ubytovania posúdi a rozhodne o jej schválení ako aj o jej zaradení v Rezervačnom systéme (čl. 1 ods. 1.5).
V odôvodnených prípadoch môže majiteľ objektu Žiadosť o rezerváciu ubytovania zamietnuť prípadne navrhnúť primerané náhradné riešenie. To platí predovšetkým
a) pri prekročení kapacity apartmánu,
b) ak sa termín rezervácie úplne či čiastočne kryje s predchádzajúcou schválenou rezerváciou,
c) pri pobyte s domácim zvieraťom a pod.
2.3 Potvrdenie rezervácie
Objednávateľ e-mailom obdrží Potvrdenie rezervácie ubytovania.
Potvrdenie rezervácie ubytovania obsahuje:
a) dohodnuté ubytovanie (miesto a druh ubytovania, t.j. počet apartmánov, izieb, lôžok, prísteliek, ďalšie vybavenie apod.).
b) cenu za ubytovanie
c) presne vyčíslený rezervačný poplatok v EURO, rovnako presne vyčíslený doplatok v mieste pobytu, ak nie je na stránkach príslušného objektu a následne i v Potvrdení rezervácie ubytovania uvedené inak.
d) pokyny na úhradu rezervačného poplatku.
Rezervačný poplatok je určený vo výške 50% z celkovej ceny za ubytovanie (pri ubytovaní v Čiernej Hore obvykle vo výške 30 % z celkovej ceny za ubytovanie), ak nie je v Potvrdení o rezervácii ubytovania uvedené inak.
Majiteľ objektu nemá právo jednostranne zvýšiť cenu po tom, čo objednávateľ uhradil rezervačný poplatok. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na miestne poplatky hradené v mieste ubytovania, ktorých výšku určí zákon, všeobecne platný predpis, nariadenie mesta apod.
Reklamáciu nesprávnych údajov uvedených v Potvrdení rezervácie ubytovania uplatňuje objednávateľ ihneď, najneskôr do 24 hodín od jeho doručenia.
Ak má objednávateľ záujem o cestovné poistenie, FenixTRAVEL ho na základe zmluvy s Generali Slovensko a.s. sprostredkuje. Cena za cestovné poistenie sa uhrádza jednorázovo a ak zahŕňa poistenie storna najneskôr v rovnaký deň, v ktorom objednávateľ uhrádza rezervačný poplatok.
2.4 Úhrada rezervačného poplatku
Objednávateľ uhradí rezervačný poplatok podľa pokynov uvedených v Potvrdení rezervácie ubytovania a to bankovým prevodom príp. vkladom v hotovosti na bankový účet FenixTRAVELu. V prípade záujmu môže objednávateľ uhradiť rezervačný poplatok priamo majiteľovi objektu na bankový účet vedený v chorvátskej príp. v čiernohorskej banke, pričom bankové poplatky za medzištátny prevod slovenskej ako i chorvátskej alebo čiernohorskej banky uhradí objednávateľ. Tento bankový poplatok nie je súčasťou vyčíslenej ceny za ubytovanie a nepovažuje sa za časť rezervačného poplatku. Za deň zaplatenia rezervačného poplatku sa považuje ten deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet spoločnosti FenixTRAVEL alebo na účet majiteľa objektu.
2.5 Doba platnosti rezervácie ubytovania a doručenie dokladu o úhrade
Objednávateľ doručí kópiu dokladu o úhrade rezervačného poplatku e-mailom podľa pokynov v Potvrdení rezervácie ubytovania.
Ak nie je v Potvrdení rezervácie ubytovania uvedené inak je doba platnosti rezervácie, t.j. lehota na doručenie dokladu o úhrade:
4 dni po zarezervovaní pobytu v Rezervačnom systéme (ďalej len "po zarezervovaní pobytu") - platí pre žiadosti o rezervácie pobytu doručené v období od 1. 10. do 15. 3.;
3 dni po zarezervovaní pobytu - platí pre žiadosti o rezervácie pobytu doručené v období od 16. 3. do 15. 5.;
2 dni po zarezervovaní pobytu - platí pre žiadosti o rezervácie pobytu doručené v období od 16. 5. do 30. 6.;
1 deň po zarezervovaní pobytu - platí pre žiadosti o rezervácie pobytu doručené v období od od 1. 7. do 30. 9.
V období 30 a menej dní pred nástupom je lehota na doručenie dokladu o úhrade do 24 hodín po zarezervovaní pobytu.
V období 10 a menej dní pred nástupom sa táto lehota môže skrátiť na niekoľko hodín.
Doba platnosti rezervácie, t.j. lehota na doručenie dokladu o úhrade je vždy zreteľne uvedená v Potvrdení rezervácie ubytovania.
Rezervácia je zrušená
a) v prípade neuhradenia rezervačného poplatku v termíne podľa Potvrdenia rezervácie ubytovania alebo
b) v prípade ak objednávateľ uhradí rezervačný poplatok len čiastočne.
Ak je rezervácia zrušená z dôvodu neuhradenia rezervačného poplatku v plnej výške, čiastočne uhradený rezervačný poplatok sa nevracia.
2.6 Ubytovací doklad
Objednávateľ obdrží Ubytovací doklad v lehote do 5 dní po dni zaplatenia rezervačného poplatku podľa ods. 2.4) ak v Potvrdení rezervácie ubytovania nie je uvedené inak. Ubytovací doklad vydáva majiteľ objektu v slovenskom jazyku a je pre objednávateľa dokladom o definitívnej rezervácii ubytovania.
Ubytovací doklad obsahuje najmä
a) rezervované ubytovanie (miesto a druh ubytovania, t.j. počet apartmánov, izieb, lôžok, prísteliek, ďalšie vybavenie apod.)
b) presne vyčíslený doplatok v mieste pobytu v EURO
Doplatok podľa ods. b) môže byť v Potvrdení rezervácie ubytovania špecifikovaný iným spôsobom.
Objednávateľ sa Ubytovacím dokladom preukazuje pri ubytovávaní v mieste ubytovania.
Objednávateľ v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí s vyhotovením daňových dokladov, t.j. Potvrdenia rezervácie a Ubytovacieho dokladu v elektronickej forme ako i s ich zaslaním prostredníctvom e-mailu.
2.7 Pokyny na cestu
Objednávateľ je informovaný o aktuálnej situácii na cestách a autostrádach; pokyny na cestu a popis (prípadne fotografie) príjazdovej cesty k objektu preto obdrží spravidla 2 dni pred nástupom na ubytovanie.
2.8 Doplatok ceny za ubytovanie
a) Doplatok ceny za ubytovanie je objednávateľ povinný doplatiť pred začatím čerpania služieb, ihneď po príchode na miesto ubytovania a to podľa Ubytovacieho dokladu. Majiteľ objektu prípadne ním poverená osoba potvrdí úhradu doplatku priamo v Ubytovacom doklade.
b) V objektoch, v ktorých majiteľ stanovil podmienku poskytnutia ubytovania doplatením ceny v časovom predstihu pred začiatkom pobytu objednávateľa sa doplatenie ceny riadi pokynmi uvedenými v Potvrdení rezervácie ubytovania. V takomto prípade je FenixTRAVEL povinný na stránkach príslušného objektu zreteľne oznámiť časový údaj o doplatení ceny.
b) V prípade neuhradenia ceny podľa Ubytovacieho dokladu v stanovenej lehote alebo v prípade nevydania Ubytovacieho dokladu je majiteľ objektu oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu a služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré majiteľovi objektu vznikli nesplnením si zmluvných povinností zo strany objednávateľa. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo majiteľa objektu na náhradu škody a ušlého zisku.
c) Právo na riadne poskytnutie objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením celkovej ceny tj. rezervačného polatku a doplatku ceny, ako i splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb, s ktorými bol objednávateľ uzrozumený.

3. REKLAMAČNÉ KONANIE

3.1 Ak je rozsah a kvalita poskytnutých služieb objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, najmä v rozpore s Ubytovacím dokladom, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu a odstránenie závad. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u majiteľa objektu.
3.2 Ak majiteľ objektu nezabezpečí nápravu reklamovaných služieb objednávateľovi vzniká nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb. Zľava zodpovedá rozdielu medzi dojednanými a skutočne poskytnutými službami. Objednávateľ uplatní nárok na zľavu bezodkladne, a to u majiteľa objektu.
3.3 majiteľ objektu je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jeho povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinil a ak bola škoda spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo ak bola škoda spôsobená udalosťou ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
3.4 Pri uplatňovaní a pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabrániť tak vzniku akýchkoľvek škôd alebo znížiť ich rozsah.
3.5 majiteľ objektu nezodpovedá za služby, ktoré si objednávateľ objedná u tretích osôb. Nároky súvisiace s leteckou dopravou uplatňuje objednávateľ v zmysle medzinárodných dohovorov o leteckej doprave priamo u leteckej spoločnosti.
3.6 Objednávateľ berie na vedomie, že prvý a posledný deň je určený predovšetkým na dopravu a ubytovanie, reklamácie na skrátenie dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sú vylúčené.
3.7 Nedodržaním ustanovení alebo postupov uvedených v tomto článku právo na reklamáciu zaniká. Rovnako zaniká právo na reklamáciu uplatňovanú oneskorene alebo až po ukončení čerpania reklamovanej služby.

4. STORNO, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.1 Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy písomným oznámením, ktoré je účinné dňom doručenia majiteľovi objektu. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť majiteľovi objektu skutočne vzniknuté náklady a ušlý zisk, najmenej však stornopoplatok vo výške 50% z celkovej ceny objednaných služieb.
4.2 Objednávateľ berie na vedomie doporučenie FenixTRAVELu uzavrieť pre prípad storna poistenie stornopoplatku. Na žiadosť objednávateľa toto poistenie FenixTRAVEL zariadi v zmysle čl. 2 ods. 2.3 týchto Podmienok.
4.3 Ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezačne čerpať riadne zabezpečené služby, alebo ak ich na základe vlastného rozhodnutia vyčerpá len čiastočne, nemá nárok na finančnú náhradu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

5.1 K základným právam objednávateľa patrí:
a) právo na riadne poskytnutie zaplatených služieb,
b) právo na riadne poskytnutie informácií týkajúcich sa objednaných služieb ako i oboznámenie s prípadnými zmenami,
c) právo vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa článku 4. týchto Podmienok,
d) právo písomne oznámiť zmenu v osobe objednávateľa podľa čl. 1 ods. 1.5. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzavretou zmluvou, jeho prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky pre čerpanie služieb a doklad o úhrade poplatku 35 € za zmenu objednávateľa. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý preberá práva a povinnosti pôvodného objednávateľa pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedá za úhradu objednaných služieb. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby, alebo nákladov súvisiacich so zmenou objednávateľa platí čl. 2 ods. 2.7 písm. b týchto Podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď je majiteľ objektu schopný zabezpečiť zmenu objednávateľa. V opačnom prípade písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa.
e) právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. 3 týchto Podmienok,
f) právo na ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov.
5.2 K základným povinnostiam objednávateľa okrem vyššie uvedených patrí:
a) uvádzať úplné a pravdivé údaje, v opačnom prípade je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady a škody, ktoré porušením tejto povinnosti vzniknú.
b) zaplatiť celú cenu za objednané služby v zmysle čl. 2 týchto Podmienok, v opačnom prípade môže majiteľ objektu odstúpiť od zmluvy a má okrem stornopoplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá mu porušením povinností objednávateľa vznikla.
c) riadiť sa pokynmi majiteľa objektu; dodržiavať právne predpisy Chorvátskej republiky alebo Republiky Čierna Hora ako i predpisy platné v mieste pobytu a v ubytovacom objekte. V prípade ich porušenia je majiteľ objektu oprávnený objednávateľovi odoprieť ďalšie poskytovanie služieb, čím objednávateľ stráca nárok na tieto i na ďalšie nevyužité služby
d) niesť zodpovednosť a uhradiť škodu, ktorú svojím konaním počas čerpania služieb v ubytovacom zariadení spôsobil. FenixTRAVEL doporučuje pre tento účel uzavrieť cestovné poistenie, ktoré zahŕňa poistenie spôsobenej škody.

6. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

6.1 Pred začiatkom čerpania služieb:
a) ak nastanú okolnosti, ktoré znemožnujú majiteľovi objektu poskytnúť služby podľa Ubytovacieho dokladu, je majiteľ objektu povinný zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
b) pri zrušení služieb majiteľom objektu, zmene termínu čerpania služieb o viac ako 48 hodín alebo závažnej zmene ubytovania a ceny za služby, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti; má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny a to bez stornopoplatkov.
c) ak objednávateľ nedoručí majiteľovi objektu do 4 dní od doručenia oznámenia zmeny písomne svoje odstúpenie od zmluvy, platí, že so zmenami súhlasí
d) žiadosti objednávateľa o akúkoľvek zmenu v súvislosti s objednanými službami požadované po uhradení prvej platby za objednané služby sú spoplatnené čiastkou 35 € za každú zmenu. FenixTRAVEL nemá povinnosť žiadosť o zmenu akceptovať.
6.2 Počas čerpania služieb:
a) majiteľ objektu je oprávnený vykonať operatívne zmeny poskytovaných služieb a to len ak nemože zabezpečiť pôvodne objednané služby z vážnych objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré nemá možnosť ovplyvniť a nemohol ich ani predvídať. V takomto prípade je majiteľ objektu povinný:
a.1) zabezpečiť náhradné služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb pričom v prípade zabezpečenia služieb minimálne rovnakej ako dohodnutej úrovne (napr.: náhradné ubytovanie v rovnakej, resp. vyššej kategórii) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo
a.2) vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
a.3) poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu.
b) majiteľ objektu nepreberá zodpovednosť za následky zmenených služieb z dôvodov podľa predchádzajúceho odseku, rovnako za prípadné meškanie spôsobené technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a podobne.

Platnosť týchto Podmienok sa vzťahuje na služby poskytované majiteľom objektu a cestovnou agentúrou FenixTRAVEL s.r.o., s výnimkou prípadov, ak sa písomne vopred dohodne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.

Tieto Všeobecne záväzné podmienky vstupujú do platnosti 1. 1. 2007 a vychádzajú z právneho stavu ku dňu ich platnosti.

Uhradením rezervačného poplatku vyjadruje klient súhlas so znením týchto Všeobecne záväzných podmienok.

cestovná agentúra
Chorvátsko cez internetINFORMÁCIE:

Informácie /FenixTRAVELUbytovanie - Chorvatsko /letoviská:

Usporiadané podľa abecedy:

Chorvatsko /riviéry:

Usporiadané podľa abecedy:


Rezervácie, dotazy
poradenské centrum:

Pondelok - piatok
9.00-17.00
tel.: 0903 216 472

Texty, obrázky ako i všetky náležitosti obsiahnuté na tejto stránke sú chránené
autorským právom a ich použitie podlieha písomnému súhlasu spoločnosti
FenixTRAVEL s.r.o.
Dovolenka Chorvatsko apartmany - logo FenixTRAVEL
Foto + Copyright © 1999-2017: FenixTRAVEL s.r.o.
Aktualizácia: 9. 1. 2017

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Google PageRank Checker